Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky”) upravujú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového portálu www.fitnesscoffee.sk medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 2. Predávajúci” znamená spoločnosť VENNER s.r.o., so sídlom Budatínska 12, 851 06 Bratislava, IČO 46 246 380, IČ DPH SK SK2023300488, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.74415/B.
 3. Kupujúci” znamená prostredníctvom internetového portálu www.fitnesscoffee.sk zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba (pridelené prihlasovacie meno a heslo), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii Elektronickú objednávku.
 4. Elektronická objednávka” znamená (i) vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky internetového obchodu a cene tohto tovaru alebo (ii) e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.
 5. Odoslaná Elektronická objednávka sa považuje za návrh kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna zmluva vzniká potvrdením Elektronickej objednávky Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom Kupujúcemu (ďalej len „Akceptácia“). Automaticky vykonané oznámenie o prijatí Elektronickej objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Elektronickej objednávky.
 6. Odoslaním Elektronickej objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním Elektronickej objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Elektronickej objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v Elektronickej objednávke a na internetovej stránke Predávajúceho.

Predmet zmluvy

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe Akceptácie Elektronickej objednávky tovar v nej uvedený.
 2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať na základe Akceptácie Elektronickej objednávky tovar v nej uvedený a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu uvedenú v Akceptácii.

Dodacie podmienky

 1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v Akceptácii, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ v Akceptácii miesto dodania tovaru uvedené nie je, miestom dodania tovaru je miesto označené ako bydlisko/sídlo Kupujúceho v Elektronickej objednávke.
 2. Dodaním tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim. Tovar bude dodaný, osobne, poštou, kuriérom, prípadne iným spôsobom podľa určenia Predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný tovar prevziať bez ohľadu na spôsob jeho doručenia.
 4. Pokiaľ je objednaný tovar priamo na sklade Predávajúceho, bude Kupujúcemu doručený do 5 pracovných dní od odoslania Akceptácie. Ostatný tovar bude Kupujúcemu odoslaný najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa odoslania Akceptácie.
 5. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o PPaZP“) Kupujúci ako spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude Kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný Predávajúcim.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na dodávku tovaru hradí Kupujúci. Náklady na dodávku tovaru budú uvedené v Akceptácii. V prípade ak cena objednaného tovaru podľa Elektronickej objednávky prevyšuje 70,- EUR, náklady na dodávku tovaru Kupujúci nehradí.
 7. Doručovanie zásielok kuriérom prebieha spravidla v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00.
 8. Miesto dodania tovaru môže Predávajúci telefonicky preveriť v deň pred odoslaním zásielky.
 9. V prípade ak Kupujúci nebude v mieste dodania tovaru prítomný, nechá kuriér v mieste dodania tovaru písomný odkaz, poprípade Kupujúceho kontaktuje na telefónnom čísle uvedenom v Elektronickej objednávke. Tovar bude Kupujúcemu doručovaný ďalšie 2 po sebe nasledujúce dni. Za tieto opakované pokusy o doručenie Kupujúci nie je povinný zaplatiť žiadne poplatky navyše. V prípade neúspešného doručenia zásielky bude tovar vrátený späť Predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený opakovane zaslať tovar. Pri opakovanom zaslaní tovaru bude Kupujúci povinný zaplatiť poplatok za každé opakované doručenie.
 10. V prípade miesta doručenia mimo územia SR, je cena za dodanie tovaru stanovená podľa aktuálneho cenníka Predávajúcim vybraného prepravcu pre medzinárodný styk.
 11. Zásielky, ktoré sú Predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, budú Kupujúcemu zaslané opakovane len na vyžiadanie Kupujúceho a Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
 12. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar ani pri opakovanom doručení, je Predávajúci po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho objednaný tovar predať tretej osobe.
 13. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.
 14. V prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v Akceptácii má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť Kúpnej ceny. Zaplatená časť Kúpnej ceny bude Kupujúcemu vrátaná v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, respektíve cenu potvrdenú Predávajúcim Akceptáciou vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "Kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený Obchodných podmienkach alebo v Akceptácii, alebo inou formou akceptovanou vopred Predávajúcim.
 2. Elektronická objednávka a Akceptácia budú obsahovať zvolenú formu platby za tovar Kupujúcim.
 3. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 5. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 6. Daňový doklad - faktúra bude Kupujúcemu doručená spolu s objednaným tovarom.
 7. Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.
 8. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu Predávajúcim.
 9. V prípade bezhotovostného prevodu Kupujúci uhradí platbu pred dodaním tovaru prostredníctvom vkladu na účet Predávajúceho uvedený nižšie, alebo na iný účet oznámený Predávajúcim v Akceptácii. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
  Banka: [UniCredit Bank]
  Bankový účet: [1138225004/1111]
  Variabilný symbol: číslo Elektronickej objednávky Kupujúceho

Záruka a reklamácie

 1. Záručná doba na tovar v ponuke Predávajúceho je [15] dní, pokiaľ nie je v Akceptácii uvedené inak.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru Kupujúcemu.
 3. Práva a povinnosti Kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak ide o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť na adrese Predávajúceho:
  VENNER s.r.o.
  Budatínska 12
  851 06 Bratislava
  email: info@fitnesscoffee.sk
 5. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať.
 6. Predávajúci ručí Kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase doručenia Elektronickej objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru podľa Elektronickej objednávky.
 7. Predávajúci neručí Kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravcom, alebo oneskorenie dodávky z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy miesta dodania Kupujúcim, za prípadné nedodanie tovaru z dôvodu na strane dodávateľa, za poškodenie zásielky zavinené dopravcom (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u dodávateľa).
 8. Zo zodpovednosti za záruky sú vyňaté chyby a poškodenia tovaru, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním tovaru.
 9. Postup pri reklamácii:
 1. Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom Elektronickej objednávky, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil.
 2. Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu Predávajúceho.
 3. Poštovné za pôvodné dodanie sa Kupujúcemu nevracia. Predávajúci sa zaväzuje dodať vymenený tovar v prípade reklamácie bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.
 4. Ak Kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
 5. Ak sa Kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi až po skontrolovaní tovaru.

Vrátenie tovaru a vrátenie kúpnej ceny

 1. V zmysle ustanovenia § 12 Zákon o PPaZP má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do siedmych (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil Predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou alebo e-mailom).
 2. Za každý vrátený tovar Predávajúci vráti Kúpnu cenu poštovou poukážkou alebo prevodom na účet Kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Ochrana osobných údajov

 1. V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) sa prevádzkovateľ internetového obchodu na portáli www.fitnesscoffee.sk zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.fitnesscoffee.sk.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane OU, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté Predávajúcemu a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú mať ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúci je viazaný Kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovom portáli www.fitnesscoffee.sk vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania Akceptácie Kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až v okamihu úplného zaplatenia celej kúpnej ceny za tovar (t.j. výhrada vlastníctva Predávajúceho).
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase dodania tovaru Kupujúcemu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.
 5. Kupujúci odoslaním Elektronickej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 Zákona o PPaZP.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienkach je splnená umiestnením nového znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 7. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním Elektronickej objednávky.

Tieto podmienky sú platné od 1.7.2011